MASSEBEREGNING


Masseberegning spiller en avgjørende rolle i planleggingen og gjennomføringen av bygge- og anleggsprosjekter. Ved å gi nøyaktige estimater og optimalisere ressursbruken, bidrar masseberegning til økt effektivitet og reduserte kostnader

I praksis innebærer dette å beregne mengden av jord, fjell og fyllmasse som må flyttes under prosjektet. Her er noen viktige punkter om masseberegning:

  1. Tverrprofiler: Masseberegningen baserer seg på tverrprofiler som viser terreng, massetype og vegkropp. I disse tverrprofilene måles arealer av ulike massetyper som skal graves ut ned til planum, samt arealer av fyllinger som skal fylles opp til planum.
  2. Volumberegning: Volumene beregnes utfra arealene ved å multiplisere med lengden. I vegbygging bruker vi spesifikke metoder for å beregne lengden mellom tverrprofilene.
  3. Ekvivalente massevolumer: For å sammenligne masser, introduseres begrepet ekvivalente massevolumer. Dette gir oss muligheten til å sammenligne masser direkte i et masseregnskap og sikrer at vi har massebalanse. Ekvivalente volumer tar hensyn til forskjellige massetyper og deres volumendringer når de flyttes.
  4. Masseprofil og massediagram: Masseprofil gir oss informasjon om massenes fordeling langs linjen. Massediagrammet gir en grafisk fremstilling av planeringsbehovet ved flytting av masser.