SJØBUNNSKARTLEGGING

Sjøbunnskartlegging er en teknikk som brukes for å samle detaljert informasjon om bunntopografi og bunnforhold i sjø, elver og ferskvann. Denne type kartlegging gir verdifull informasjon som kan benyttes til flere formål:

 1. Navigasjon: Ved å lage marine grunnkart kan vi forstå terrengformasjoner, bunntyper, ankringsforhold, bunnfelling fra oppdrettsanlegg, skredfarer, miljøgifter, naturtyper, habitater, og se strøm, bølger, saltholdighet og temperatur fra modeller.
 2. Bærekraftig utvikling: Nye marine grunnkart bidrar til en bærekraftig utvikling langs kysten ved å gi innsikt i sjøbunnen og dens egenskaper.
 3. Infrastrukturutvikling: Informasjonen fra sjøbunnskartlegging brukes også til å planlegge og bygge infrastruktur som havner, kaier, broer og kabler.
 4. Miljøovervåking: Ved å kartlegge sjøbunnen kan vi overvåke miljøendringer, for eksempel sedimenttransport, erosjon og endringer i bunnhabitater.

Novatek AS utfører topografisk sjøbunnskartlegging med enkeltstråle-, flerstråle- eller multistråle-ekkolodd.

Sammen med vårt meget nøyaktige multistråle-ekkolodd (MBE) fra R2Sonic benyttes posisjon-og bevegelsessensor fra Applanix, samler vi inn bunndata med svært god nøyaktighet. Måledata fra multistråle-ekkolodd samkjøres i en hydrografisk programvare, "PDS2000" fra Reson. Herfra utledes 3D-modeller, kotekart, mudringsplaner etc.

Aktuelle oppmålingsoppdrag innbefatter blant annet.:

 • Havner og farleder
 • Sjøområder
 • Elver
 • Innsjøer
 • Kraftverksmagasin

Vi utfører også flere forskjellige maritime oppdrag som:

 • Kartlegging av sjøbunn med Side-scan sonar (søk etter forliste båter, objekter, vrak etc)
 • Løsmasse-og fjellkartlegging av sjøbunn med parametrisk ekkolodd (penetrasjonsekkolodd)
 • Inspeksjon og posisjonering av undervannsobjekter med fjernstyrt miniubåt (ROV)

Til posisjonering benyttes GPS/GNSS-utstyr hvor det måles ved hjelp av RTK eller CPOS. Ved måling med GPS/GNSS-utstyr registreres høyden til målebåten automatisk. Dette gjør at målingene er uavhengig av tidevann og vannstand i elver og vann.

Posisjonering av ROV utføres med akustisk posisjoneringsutstyr type "Tracklink 1500 MA", som gir desimeter nøyaktighet på ROV posisjon.